OPGELET: Gratis verzending vanaf €100

 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Artikel 14 – Overeenkomst: 

Behoudens uitdrukkelijk geschreven andersluidende overeenkomst tussen de klant en yuja bvba, gevestigd te kleine heide 31,2811 leest met als ondernemingsnummer 0556.721.602 (hierna “YUJA”), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopscontracten, offertes, bestelbonnen en facturen (hierna de “Overeenkomst(en)”) met betrekking tot het materiaal en de goederen uitgeleend en ter beschikking gesteld door YUJA aan de klant (hierna het “Gehuurde Materiaal”). Door een Overeenkomst af te sluiten met YUJA, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd. Alle verhuur opdrachten aangevraagd via onze webshop zijn automatisch gelinked aan deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de specifieke voorwaarden. 

Artikel 15 – Offertes: 

Huidige overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door de Klant middels plaatsing van zijn handtekening op de door YUJA opgemaakte offerte waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken én de ontvangst van een voorschot van 30% van de totale verhuursom binnen een termijn van 30 dagen. Voor bestellingen gemaakt via de webshop de huurprijs van 1 dag zal als voorschot beschouwd worden.

Artikel 16 – Levering – opstelling – terugname :

YUJA zal alle redelijke maatregelen nemen om het Gehuurde Materiaal op tijd te leveren. Opgegeven leveringstermijnen vormen in hoofde van YUJA geen resultaatsverbintenis. Het niet respecteren van leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling. Indien deze inontvangstname niet kan doorgaan of de noodzakelijkheden voor een goede installatie niet voorzien zijn door de Klant, is YUJA gerechtigd de gehuurde goederen terug te nemen en zal de Klant aan YUJA een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de huurprijs met een minimum van €100 ter compensatie van zijn geleden kosten. Bij het einde van de huur dient de Klant het Gehuurde Materiaal onmiddellijk ter beschikking te stellen van YUJA en dit in oorspronkelijke goede staat welke wordt nagegaan op moment van de teruggave. De Klant zal de nodige schikkingen treffen opdat YUJA de gehuurde goederen op de einddatum kan komen ophalen. Vanaf de eerste dag vertraging zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 125% van de normale huurprijs per dag, welke wordt vermeerderd met telkens 10% per bijkomende dag vertraging.

Artikel 17 – Staat van het Gehuurde Materiaal:

Het Gehuurde Materiaal worden in goede staat, werkend en schoon ter beschikking gesteld van de klant en in dezelfde staat terug aangeboden voor terugname door YUJA. De klant staat in voor eventuele reinigingskosten. De Klant erkent door inontvangstname van het Gehuurde Materiaal de goede staat en werking ervan.

Artikel 18 – Eigendom van YUJA:

Het door de klant Gehuurde Materiaal is en blijft exclusief eigendom van YUJA. Het is de Klant verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YUJA, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te manipuleren of onder welk ander beding aan derden te overhandigen. Het is eveneens verboden het Gehuurde Materieel te verplaatsen op een andere locatie dan deze bepaald in de overeenkomst.

Artikel 19 – Gebruik en beheer van het Gehuurde Materiaal:

De klant zal het Gehuurde Materiaal beheren zoals een goede huisvader en ervan gebruik maken volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzingen en/of de instructies van YUJA. De klant verklaart de nodige gebruiksaanwijzingen en/of de instructies te hebben ontvangen van YUJA.

Artikel 20 – Betalingstermijn:

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het Gehuurde Materiaal contant betaalbaar op het moment van levering/plaatsing. Evenzo zijn alle facturen contant betaalbaar.

Artikel 21 – BTW:

Tenzij anders aangegeven zijn al onze prijzen steeds exclusief BTW.

Artikel 22 – Laattijdige betaling:

Het bedrag van elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, en een forfaitaire vergoeding van 12% op het volledige factuurbedrag, met een minimum van €125. Bovendien is YUJA gerechtigd om de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning bijkomend aan te rekenen.

Artikel 23 – Annulering verhuur:

Ingeval van annulatie van de verhuur door de klant, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen aan YUJA gelijk aan 20% van het totaalbedrag (inclusief BTW) van het verhuurbedrag. YUJA heeft het recht om de verhuur te allen tijde kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren indien door overmacht of abnormale omstandigheden de normale uitvoering van het contract in gedrang komt of een gevaar zou kunnen inhouden.

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid:

Tenzij een ernstige fout begaan door YUJA kan aangetoond worden, zal YUJA in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele ongevallen en/of schade, van welke aard ook, met betrekking tot de plaatsing, het gebruik van en de terugneming van het Gehuurde Materiaal. Evenmin is YUJA aansprakelijk voor gevolgschade of verlies van inkomsten.

Artikel 25 – Schade aan het Gehuurde Materiaal – ontvreemding:

Vanaf het moment van de inontvangstname van het Gehuurde Materiaal is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde Materiaal te wijten aan eender welke oorzaak, of voor de ontvreemding van het Gehuurde Materiaal tijdens de volledige periode van de terbeschikkingstelling. YUJA berekent het bedrag van de schade op basis van de nieuwwaarde van de goederen. In geval de klant het schadebedrag betwist, zullen partijen – binnen een termijn van 15 dagen na de betwisting – in gezamenlijk overleg een expert aanstellen die de schade zal begroten. Partijen zullen de door de expert begrote schade aanvaarden. Op vraag van YUJA is de Klant verplicht YUJA toegang te verlenen tot de gehuurde goederen.

Artikel 26 – Klachten:

Klachten met betrekking tot het Gehuurde Materiaal zullen door de klant onmiddellijk en ten laatste binnen de 15 dagen na vaststelling daarvan per aangetekende brief worden overgemaakt aan YUJA. Gegronde klachten kunnen aanleiding geven tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom. YUJA zal echter nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 27 – Verbreking:

De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag alsook liquidatie, faillissement of staking van betaling door de Klant geeft YUJA het recht om de verhuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verbreken en brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelf nog niet vervallen facturen met zich mee en laat YUJA toe alle lopende bestellingen en contracten te schorsen of te annuleren, dit zonder enige schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 28 – Nietigheid:

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de verhuur, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies